วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาษาอังกฤษ

                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่สาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ  โดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางคือภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้  เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้น  พร้อมทั้งมีเจคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ


นางบุสบา วงศ์ยะรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางปณัชช์ฐิตา พวงแก้ว
พนักงานราชการ
สอนภาษาอังกฤษ